JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SANITETSKOG VOZILA CITROEN JUMPER

19.02.2021

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SANITETSKOG VOZILA CITROEN JUMPER

Povjerenstvo Doma zdravlja Ozalj na temelju Odluke Upravnog vijeća objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju sanitetskog vozila CITROEN JUMPER

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
CITROEN JUMPER C-202776, HDI 120, 88 kw, registarskih oznaka: KA 261 P, SANITETSKO VOZILO, godina proizvodnje 2007., prijeđeno 341.100 km, DIZEL EURO, u voznom stanju, registriran, vlasništva Doma zdravlja Ozalj.
Procijenjena vrijednost je 15.000 kn sa uključenim PDV-om sukladno Potvrdi o procijenjenoj vrijednosti vozila od 01.02.2021.
II. NAĆIN I UVJETI PRODAJE
Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda.
Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje naknadne prigovore kupaca.
Vozilo zainteresirani mogu pogledati (od 22. i 23.02.2021.) u vremenu od 08:00 – 10:00 u dvorištu Doma zdravlja Ozalj, uz najavu na telefon: 047/731-022.
III. SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda mora sadržavati:
Ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt, presliku osobne iskaznice ili presliku izvatka iz obrtnog registra za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobe, ponuđenu kupoprodajnu cijenu najmanje u visini procijenjene cijene vozila
IV. DOSTAVLJANJE PONUDA
Pisane ponude za natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja (do 26.02.2021.) na adresu: Dom zdravlja Ozalj – Povjerenstvo za provedbu natječaja, Kolodvorska 2, 47 280 Ozalj, s naznakom „Natječaj za prodaju sanitetskog vozila – ne otvaraj“. Nepotpune ponude kao i ponude zaprimljene van roka neće se razmatrati.
V. ODABIR PONUDITELJA
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente utvrđene točkom III ovog natječaja.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda koja je prije zaprimljena.
VI. OSTALE NAPOMENE
Svi ponuditelji biti će pismenim putem obavješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda. Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan a najkasnije u roku od 8 dana pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji te uplatiti cjelokupni ponuđeni kupoprodajne cijene.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati iznos kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju ugovora u utvrđenom roku, smatrati će se da je odustao od ponude. Kupoprodaja vozila ponuditi će se slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.
Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenom ponuditeljima.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA

Izrada web stranica INKod